EN

REMDESİVİR – COVİD-19 tedavisindeki ilk onaylı ilaç

REMDESİVİR 

Remdesivir “nükleotid analoğu” bir antiviraldir.   

Virüsün, çekirdeğindeki, “RNA polimeraz “ adlı enzim üzerine etki ederek virüsün genetik materyalini hücre içerisinde çoğaltmasına engel olmaktadır.  

Remdesivir’in, “in vitro” dediğimiz laboratuvar ortamında doku kültüründe SARS-Cov-2 ve MERS-CoV dahil olmak RNA virüslerine karsı geniş spektrum antiviral etkisi bulunmuştur. 

Hayvan modellerinde MERS-CoV e karşı lopinavirden daha etkili bir antiviral olduğu gösterilmiştir. Fakat bu potent antiviral etkisine karşın, Ebola hastalarında yapılan klinik araştırmalarda yararı bulunamamıştır.  

Şu anda ise COVID-19 için deneysel ilaç kategorisinde klinik araştırmalarda denenmektedir. 

Antivirallerin, virüse doğrudan etki ederek, virüs yükünü azaltarak virüse cevaben gelişen hasarın başlamasını veya devam etmesini engelleyerek çözümsel tedavi olması beklenilmektedir. 

Viral enfeksiyonlarda, antiviral ilaç kullanımının virüsün eradikasyonu ve enfeksiyonun bulaşmasını engelleyerek hastalık yükünü ortadan kaldırmak gibi çok olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Örnek; Hepatit C’de dolaylı etkileri olan interferon tedavileri döneminde, hastalık kısmen iyileşiyor ve ilerlemesi duruyordu. 

Antiviraller döneminde ise, hepatit C virüs eradikasyonu ve bulaşmanın önlenmesi mümkün oldu.   

Buna benzer olarak antiviraller , HIV ve Hepatit B gibi bazı enfeksiyonlarda, virüsü kontrol altına almamıza yarayabiliyor…

  

ÖZET OLARAK 

SARS-CoV-2 İÇİN HEM ERKEN HEM KRİTİK ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE DOĞRUDAN ETKİLİ ANTİVİRAL ÖNEMLİ BİR GEREKSİNİMDİR. 

ANTİVİRALLER, AĞIR HASTADA ÖZELLİKLE ERKEN AŞAMADA VERİLDİGİNDE İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRAN VE ORGAN HASARINI AZALTMASI MUMKUN İLAÇLARDAN BiRiSi OLABiLiR. 

1 .Lancet’te yayınlanan bu çalışma ağır COVID-19 olgularda yapılan ilk metodolojik çalışmadır. 

Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo- controlled, multicentre trial,Yeming Wang, MD †et al. 

April 29, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31022-9 Lancet  Çin’de yapılan Randomize Kontrollü, Çift Kör, Çok Merkezli çalışmadır.

Ağır (hastaneye yatırılması gereken), radyolojik olarak zatürre tutulumu ve düşük oksijen seviyesi olan ve laboratuvar testi COVID-19 pozitif olan hastalar çalışmaya alınmıştır.

Araştırmaya dahil edilen hastaların %80’inin oksijen tedavisine, %18’inin invaziv olmayan ventilasyona ihtiyaci vardir. Sadece bir hastaya mekanik olarak ventilasyon uygulanmıştır. 

Bu şekilde 158 hastaya remdesivir (damar yolu ile), 79 hastaya plasebo verilmiştir.

İlaç hastalara ortalama; 11 gün başlanılmış, hastaların %54’ü bu ilacı 10 günden sonra almıştır. 

Sonucu ilk ölçülen çıktı ise ; İlaç verilen hastaların ,çalışmaya alındıklarındaki puanlamada kullanılan klinik belirti ve bulgularında düzelme veya sağlıklı olarak taburcu olmak dahil 28 gün içindeki “klinik iyileşme” dir. 

Ölçülen çıktılara göre sonuçlar : 

Klinik iyileşme : İlacı alanlar ile almayanlar arasında iyileşme süreleri bakımından istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (İlaç alanlarda 2 gün erken, 21 gün ve almayanlarda 23 gün) 

Bu araştırmada 28 gün, ölüm oranları arasında fark görülmemiştir, 

Fakat, TEDAVİ İLK 10 gün içinde başlanıldığında, Remdesivir alanlarda iyileşme daha hızlı görülmüştür (alanlarda 18 gün almayanda 23 gün) 

Tedavi ilk 10 gün içinde başlanıldığında, ölüm oranları ilaç grubunda %11, almayanlarda %15, tedavi 10 Günden sonra başlanıldığında ilaç grubunda %14 ve almayanlarda %10 olarak bulunmuştur.

Virüs testlerinin pozitiften negatife dönme suresi anlamında ilaç alan ve almayan arasında fark bulunmamıştır. 

Bu araştırmada Remdesivir verilen hastaların %66’inda verilmeyenlerin %64’unde yan etki görülmüştür. Her iki grupta da ciddi olmayan yan etkiler görülmüştür. 

Kaydedilen yan etkiler , elektrolit dengesizlikleri, anemi gibi ağır zatürre hastalarında da görülebilen yan etkilerdir. 

SONUÇ; Bu çalışma REMDESİVİR ile ilgili beklenen sonuçları göstermemiştir. 

Fakat Çin’de çoğu hasta taburcu edildiği için, bu çalışma istenilen hasta sayısına ulaşılmadan kapatılmak zorunda kalmıştır. 

Klinik iyileşmede 5 günlük kısalma sağladığı gösterilmektedir. 

Bu çalısmada hastalar bir önceki “ilaca erken erişim programı çalışmasındaki hastalar kadar ağır seyirli değildir ve ilaç burada daha erken başlanılmıştır”

2- İlaca erken erişim dahilinde remdesivir alan hastaların sonuçları New England Journal of Medicine’da yayınlanmıştır. 

“Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19,Grein J et al.M.D., April 10, 2020DOI: 10.1056/NEJMoa2007016” 

Bu çalışmada hastaların %64’ü Oksijen destek tedavisi hatta makine ile destek alıyordu.

(Lancet çalışmasında %0.4) ve 12 gün ortalamasında yani >10 gün sonra başlanılmıştı. 

Bu şekilde kullanılan ,ağır 53 hastanın 36 ‘sında yani %68’inde klinik iyileşme (oksijen desteği gereksiniminde azalma) sağlandığı gösterilmişti.

İlaca erken erişim programı ön sonuçlarına göre; 18 gün içinde %13 mortalite gözlenmişti. 

Ancak bu ön sonuçlara göre ilacın ağır-kritik hastalarda etkinliğine ilişkin bir sonuç söyleyebilmek pek mümkün değil, çünkü öncelikle çalışmadaki küçük bir grup olup sadece 53 hastaya bakılmış, ikinci olarak da bu araştırmada karşılaştırma yapabilmek için kontrol grubu bulunmamaktadır. 

3- Bunun yanında NIH (USA, Ulusal Araştırma Kuruluşu) desteği ile yapılan 6000 kritik hastaya Remdesevir verilmesi planlanan bir diğer randomize kontrollü, çok merkezli çalışma halen tüm dünyada devam etmektedir. 

Perşembe günü Dr Antoni Fauci tarafından ilk 1063 hasta dahil edilerek yapılan analizinin ön sonuçları açıklandı. Bu çalışmaya akciğer tutulumu olan ve kritik zatürre hastaları alinmistir. 

Ara analiz sonuçlarında remdesivirin iyileşme surecini kısalttığı gösterildi. 

Remdesivir verilen hastalarda iyileşme 11 gün sürerken, tedavi verilmeyen hastalarda 15 gün, bu iyileşme surecini %31 hızlandırdığını gösteriyor. 

Fakat ölüm oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da (p:0.059 ) ilaç almayanlarda ölüm oranı %11.6 ve alanlarda %8 olarak bulunmuştur., 

Normal şartlarda FDA onay için araştırmanın bitmesi gerekirse de, iyileşme surecini hızlandırdığı için Remdesivir 1 Mayıs itibari ile FDA ağır vakaların tedavisinde acil onay kapsamına alınmıştır. 

Bu özellikle ağır hastalar için umut verici bir gelişmedir. 

İyileşme surecini hızlandırması, hastaların çabuk iyileşerek hastaneden çabuk taburcu edilmesi hastaneler üzerindeki akut baskıyı azaltacağı öngörülmektedir. Fakat bu araştırmada Remdesivir ölüm oranlarında istatistiki olarak ciddi bir fark yaratmamıştır. Bu araştırmanın detaylı bilimsel yayınını beklemekteyiz. 

Bunun yanında Remdesivir üzerine çalışılan toplamda 7 klinik araştırma halen devam etmektedir. 

 

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish